Elementor #6

Thông tin Người ảnh hưởng:

  • Tên đầy đủ: Nguyễn Văn A
  • Tuổi: 23
  • Sống tại: Hà Nội
  • Phạm vi ảnh hưởng: Toàn quốc
  • Lĩnh vực, ngành hàng chính: Công nghệ.
  • Thứ hạng trong lĩnh vực chính: Top #1s